عبارت قسمت
تعداد كل:۸
بازگشت به کتابخانه

رديف عنوان
  ۱   مقدمه  
  ۲   سوره ي حمد  
  ۳   سوره  
  ۴   تسبيحات اربعه  
  ۵   ركوع  
  ۶   سجود  
  ۷   تشهد  
  ۸   سلام