عبارت قسمت
تعداد كل:۶

رديف عنوان
  ۱   آيا تسبيحات حضرت زهرا بايد به همان مقدار معيّن گفته شود؟ همچنين آيا در نماز مي توان صلوات فرستاد؟  
  ۲   لزوم خواندن دعا چيست ؟منظورم اين است كه مثلاً با گفتن صدبار اسامي خدا درحد شفاي يكي ، يا گفتن اينكه خدا بزرگ است چه تأثيري مي گذارد واينكه الآن بسياري به كميت اهميت مي دهند ونه به كيفيت ومثلاً افتخار مي كنند كه بگويند درحرم امام رضا (ع)قرآن را ختم كرده اند درصورتي كه مثل طوطي آنرا خوانده اند ونفهميده اند وهيچ تأثير عملي وفكري روي آنها نگذاشته وبه اطلاعات آنها اضافه نكرده است . درصورتيكه اگر مثلاً به معاني آيات توجه مي كرد شايد يك جزء هم نمي توانست بخواند . ويا درمورد تسبيح ها ويا بعضي نمازهاي مستحبي كه گفته مي شود فلان سوره را ده بار در ركعت اول بخوان وچنين كن وچنان . لطفاً توضيــــــــح دهيـــــد ( لطفاًتوضيحات از روي منطق باشد وتنها به گفتن احاديث اكتفا نكنيد)  
  ۳   علت عدم استجابت دعاهايم و قضاي نماز صبح چيست ؟  
  ۴   چرا در ميان اين همه دعا و نماز كه در منابع دعا و جود دارد، يك دعا يا نماز به عنوان شكر نعمت خدا پيدا نمي كنيم؟  
  ۵   درقنوت نماز بهترين دعا چيست  
  ۶   بهترين دعا و ذكر در قنوت و ركوع و سجده و نماز چيست