عبارت قسمت
تعداد كل:۲۰
بازگشت به کتابخانه

رديف عنوان
  ۱   اي پرستش صبحگاهي  
  ۲   شايد زنده بماني  
  ۳   سال هاست  
  ۴   و اينك جنازه ي من  
  ۵   طولاني تر از جاده ي انتظار  
  ۶   به نوشتن عشق مي ورزم  
  ۷   زمان در پوچي من غرق مي شود  
  ۸   صدايم كه كودكانه نفس مي كشيد  
  ۹   اوج شكوفايي من  
  ۱۰   با ناز بخوان  
  ۱۱   رقص شيطان با شيون گرگ  
  ۱۲   من مهمان فراسويي دوباره ام  
  ۱۳   آبستنم به طغياني دگر  
  ۱۴   طلوع  
  ۱۵   در فروپاشي مهتابي ترين شب من  
  ۱۶   ابريشمي از دريا (1)  
  ۱۷   ابريشمي از دريا (2)  
  ۱۸   نجواگر صبح  
  ۱۹   تا توانستن دويدن  
  ۲۰   بگو نگه دارد