عبارت قسمت
[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] تعداد كل:۲۴۹۹

رديف عنوان
  ۱   كدر صورتيكه در منزل تنها باشيم آيا مي شود با روسري وبلوز وبدون دامن در حاليكه چادر برسرداريم نماز بخوانيم؟ باتوجه بهاينكه در روايات آمده كه حضرت عيسي (ع) پشت سر امام زمان (عج ) در زمان ظهورشان خواهند آمد ، آيا در كتاب انجيل مسيحان به مسأله اشاره شده وكلاً نظر مسيحان در اين مورد چيست  
  ۲   بيرون بودن مقداري از ساق پا براي زن در نماز عمدا و سهوا چه حكمي دارد  
  ۳   اگر خانمي چادر و مهر نداشته باشد چگونه نماز بخواند  
  ۴   اصولاً چرا زنان بايد حجاب يا پوشش داشته باشند ؟آيا خداوند با زنان نامحرم است كه زنان وقت نماز خواندن بايد حجاب داشته باشند ؟  
  ۵   سؤال من در مورد مقام زن در اسلام است. گر چه پس از اسلام زن مقام والايي در خانواده و اجتماع بدستآورد، و از منجلاب فساد جاهليت بيرون آمد و اسلام به او حيثيت داد، ولي از جهاتي ديگر او را در تنگنا قرار داده ومقامش را پستتر نمود. احاديث زيادي داريم كه زن را موجودي احمق، بيوفا و عامل فساد ناميدهاند. چرا حضرت علي(ع) مخالف حقوق زن بودند؟! من كه شيعه هستم و قلبي مالامال از عشق به اهل بيت(ع) دارم، چه كنم وقتي ميبينم هم جنسان من در تمام اديان الهي ارزش چنداني ندارند؟! من از زن بودن خود احساس شرمندگيميكنم. وقتي حتي قرآن هم، مردان را بر زنان برتري داده است، و فرموده: مردان بر زنان سرورند و ما گروهي را برگروهي ديگر سرور و رهبر قرار داديم. و حضرت علي(ع) خطاب به فرزند خود امام حسن(ع) ميفرمايند: از مشورت با زنها پرهيز كن؛ زيرا نظر آنها بهنقص و عيب است و تصميم آنها به سستي و ... .رسول اكرم(ص) ميفرمايند: زن چون پيش آيد مانند شيطان است و باز چون پشت كند مثل شيطان خواهد بود. و بههر صوررت، راهزن ايمان و فريبنده انسان و منحرف كننده دلهاي مردم ميباشد.نيز روايت است كه پيامبر روزي در وقت صبح به جانب زنها رو كرد و مقابل ايشان توقف نموده و فرمود: اي جماعتزنان! نديدهام مانند شما افرادي را كه از جهت عقل و دين ضعيف باشند و در عين حال دلهاي صاحبان خرد را جلبكرده و مفتون خود نمايند. من بيشتر آهل آتش را از شما ديدم.در حديثي ديگر ميفرمايند: شما زنها اكثريت اهل جهنم را تشكيل ميدهيد. زني پرسيد يا رسولالله براي چه؟ فرمود:شما بدگويي، بسيار و طرد و لعن زيادي به ديگران مينماييد. و در مقابل شوهر و افراد فاميل كفران نموده و خوبيهايآنها را ناديده ميگيريد. و در عين حال، رأي شما كوتاه و دين شما ضعيف است. زنها گفتند: كوتاهي فكر و ضعف دينما از كجاست؟ فرمود: دليل نقصان فكر شما، اين است كه: پروردگار متعال، شهادت دو نفر از شما را بهجاي شهادت يك مرد قرار داده است. اما نقصان دين شما به اين دليل است كه، هر ماه روزها و شبهايي ميگذرد،بيآنكه مقابل پروردگار سجده كرده و عبادت او را انجام دهيد.اين مسايل براي من مبهم است كه چرا شهادت دو زن در برابر يك مرد است؟ چرا عادت ماهيانه، دليل ضعف دينتلقي شده؟ آيا خدا عادت ماهيانه را براي تمسخر زن قرار داده؟! يا براي اين كه در اين چند روز اذيت و آزار ببيند؟! يا اين كه به مصلحت زن است و موجب پاكيزگي جسم؟! يا نويسندهاي در كتابش پس از ذكر حديثي از اميرالمؤمنين (به اين مضمون): «پرهيز كنيد از ضررهاي زنهاي بد و از زنهاي خوب بر حذر باشيد. و هر گاه به كار نيكويي شما را امر كردند، اطاعت نكنيد، تا در برآوردن منكرات و اطاعتامور ناشايست از شما توقع نداشته باشند». نوشته بود: اگر مرد در امور خود تحت تأثير خواستههاي زن قرار گرفته ورعايت رضايت او را كند از پيشرفت و موفقيت محرم خواهد ماند.يا نويسندهاي در كتابش پس از ذكر حديثي از اميرالمؤمنين (به اين مضمون): «پرهيز كنيد از ضررهاي زنهاي بد و از زنهاي خوب بر حذر باشيد. و هر گاه به كار نيكويي شما را امر كردند، اطاعت نكنيد، تا در برآوردن منكرات و اطاعتامور ناشايست از شما توقع نداشته باشند». نوشته بود: اگر مرد در امور خود تحت تأثير خواستههاي زن قرار گرفته ورعايت رضايت او را كند از پيشرفت و موفقيت محرم خواهد ماند.حضرت علي(ع) در اين حديث بطور كلي نظر زنها و حضورشان را مردود ميداند، يا او را فقط براي بقاي نسل وارضاي شهوت لازم ميداند.آيا كسي نبود به اين آقاي مؤلف بگويد: كسي كه نه ماه زحمت بارداري و بزرگ شدن شما را كشيد، مرد بود يا زن؟ رسول اكرم(ص) ميفرمايند: زنها را در غرفههاي بالا جاي ندهيد؛ و به آنان كتابت ياد نداده، و ريسندگي و تفسيرسوره نور را به ايشان بياموزيد. آري! زن بايد از حق دانش، اظهار نظر، تصميم و ... محروم باشد و تماماً دنبالهرو باشد!رسول اكرم(ص) در حديثي ديگر ميفرمايند: زنها از جهت گفتن ناقص و منطق آنها ضعيف بوده، و وجودشان پوشيدني است. پس آنها را در خانهها محفوظ نگه داريد، و ضعف گفتارشان را با سكوت جبران كنيد.حديثي ديگر: اگر ممكن بود دستور دهم كسي غير از پروردگار سجده شود، سفارش ميكردم كه زنها در مقابل شوهرانشان سجده كنند. سوگند به خداوند زن نتواند حقوق مربوط به پروردگار را بجا آورد، تا هنگامي كه حقوق شوهرش راانجام نداده است.يعني زن عيب بشريت است. او را پنهان كنيد تا موجب خجالت شما نشود. چون احمق است، در مقابل سؤالاتشسكوت كنيد. آيا حديثي داريم كه بگويد عبادت مرد قبول نيست، مگر آنكه آسايش همسرش را تأمين كرده باشد؟! ياحتي با او مهربان باشد؟! آه خدايا! آيا اين عدالت توست؟ مگر نه اين است كه قرآن فرموده: برتري به تقواست؟ پس چرا مرد را موجود برترناميدهاند؟ آيا تبعيض نيست اگر زني شب را به صبح رساند و شوهرش از او ناراضي باشد، تمام فرشتگان تا صبح او رالعن خواهند نمود؟! (گر چه حق با او باشد؟) يعني اي زن، تو بايد غلام حلقه بگوش مرد باشي و دم برنياوري؟! زيرا درآن صورت ملعون پروردگار و فرشتگان خواهي بود؟ آيا اين ضعف اسلام نيست؟ آيا اين عدل است؟! آيا فقط مردانايمان پايدار دارند؟ من از وقتي اين مسايل را فهميدم نماز نميخوانم؛ زيرا در شرايطي كه در مقايسه با برادرانم نمازآنها مقبولتر است، گر چه ايمان من قويتر باشد، چرا نماز بخوانم؟ و تا وقتي اين مسايل برايم روشن نشود، هرگز سربر سجده نخواهم گذاشت.  
  ۶   پوشش كف پا براي زن در نماز و در برابر نامحرم چه حكمي دارد  
  ۷   اگر ماموم قبل از امام جماعت سلام نماز را بگويد نماز ان چه حكمي دارد  
  ۸   تقدم و تاخر از امام جماعت در افعال نماز چه حكمي دارد  
  ۹   *- اگر شخصي درحرم متوجه شود كه چادرش با چادر شخص ديگري عوض شده ونتواند آن شخص را پيدا كند آيا خواندن نماز با آن چادر اشتباه است وآن چادر غصبي است ؟  
  ۱۰   شركت در عزاداري، به طوري كه نتوانيم نماز را در اول وقت بخوانيم، چه حكمي دارد؟  
  ۱۱   پول گرفتن امام جماعت براي اقامه نماز جماعت چه حكمي دارد  
  ۱۲   اجرت گرفتن براي اقامه نماز جماعت چه حكمي دارد  
  ۱۳   اگر مبلغ وامي پر كردن دندان را به دندانپزشك بدهيم در حالي كه بيشترمي خواهد نماز خواندن با ان دندان چه حكمي دارد؟  
  ۱۴   آيا شخص زنده ميتواند براي اداي نمازهاي قضايش اجير بگيرد  
  ۱۵   1ـ اگر كسي نداند كه با انجام عمل گناهي غسل جنابت بر او واجب مي شود و سالها بدون غسل نماز بخواند و روزه بگيرد حالا كه متوجه شده است آيا بايد نماز ها و روزه هاي خود را در طول اين سال ها قضا نمايد و چگونه قضا نمايد؟  
  ۱۶   2-مقصود از اجتناب از نماز خواندن هنگام عرق جنب از حرام چيست ؟ لطفاً توضيحات كامل عنايت فرمائيد ؟  
  ۱۷   باتوجه به شغلي كه دارم هفته اي حداقل يكبار از حد ترخص خارج مي شوم وبراساس فتواي آيت الله گلپايگاني نماز و روزه ام را در مأموريت اين چنين كامل مي خوانم وحتي در مأموريت به مشهد لطفاً حكم آنرا بيان كنيد؟  
  ۱۸   1ـ اگر شخصي بعد از نماز صبح جنب شود البته در ماه مبارك رمضان آيا روزه اش باطل مي شود يا خير لطفا حول اين مسئله توضيح دهيد؟  
  ۱۹   2ـ اگر كسي با خوردن شراب مست نشد چه حكمي دارد؟3ـ منافع شراب كه در قرآن بيان شده چه مواردي مي تواند باشد؟4ـ چرا با وجود حرمت شراب در اديان ماضي، در فقه اسلام بلافاصله تحريم نشد؟ـدر جواب عقيده صوفيه :(كه انسان وقتي به 5ـحقيقت رسيد نيازي به وسايل رسيدن به حق و قرب حق - عبادت وطاعات و اجتناب از محرمات ـ نيست به عبارت ديگر: وقتي جمال حق را بي واسطه مي بينيم ( به شهود رسيديم ) نيازي به اسباب نيست مثلا ابو سعيد ابو الخير مدتي نماز نمي خو اند ولي بعضي شبها هزار ركعت نماز مي خواند) چه استدلالي بياوريم ،  
  ۲۰   2-در خانه ما سختگيري براي نماز و روزه نمي كردند من خيلي نماز و روزه قضا شده دارم و بعضي وقت ها روزه هايم را بدون دليل مي خوردم . حالا نمي دانم چقدر نماز و روزه قضا شده دارم , چكار كنم ؟  
  ۲۱   چـرا لازمست نماز بخوانيم ؟ چرا بايد براي نماز وضو بگيريم ؟ فلسفه اينكه درنماز پيشاني را روي زمين مي گذاريم چيست ؟ چرا در اسلام استعمال ظروف طلا و نقره حرام است ؟ چرا دفن كردن ميت لازم است ؟ چرا خوردن گوشت مردار جائز نيست ؟ وچرا 000 ؟  
  ۲۲   چـرا زنـان بـايد در نماز بدن خود را بپوشانند , در صورتي كه خداوند از آشكار ونهان هر موجودي آگاه است ؟  
  ۲۳   اگر شخصي در مقداري از سال نماز و روزه را بجا آورد، آيا آن مقدار، مورد قبول واقع مي شود يا نه؟  
  ۲۴   آيا در نمازهاي قضا، رعايت ترتيب لازم است؟  
  ۲۵   كيفيّت قضاي نمازها چگونه است؟  
  ۲۶   حكم كسي كه نماز و روزه ي خود را ترك كرده، چيست؟  
  ۲۷   حكم نماز قضاي ميّت چيست؟ آيا مي توانيم كارهاي نيك را به ميّت هديه كنيم؟  
  ۲۸   چه نمازهايي واجب است؟  
  ۲۹   آيا روزهاي اوّل و دوم ازدواج، نماز ساقط است؟  
  ۳۰   چرا نماز ميّت را بايد ايستاده خواند؟  
  ۳۱   آيا مسلمان بي نماز پاك است و آيا غذاي كافر پاك است؟  
  ۳۲   نيّت در نماز آيات چگونه است؟  
  ۳۳   طبق فتواي امام خميني((رحمه الله)) آيا وضو گرفتن قبل از وقت نماز براي نماز صحيح است و در صورت صحّت، آيا فرقي بين نزديك بودن وقت نماز يا نزديك نبودن آن وجود دارد؟  
  ۳۴   چرا همه مردم بايد روبه قبله نماز بخوانند؟  
  ۳۵   كسي از اول تكليف نماز و روزه بجا نياورده چه حكمي دارد؟  
  ۳۶   آيا با وضوي مستحبي مي توان نماز جماعت خواند؟  
  ۳۷   حكم نماز و روزه راننده چيست؟  
  ۳۸   نماز با چند شرط شكسته است  
  ۳۹   آيا مي شود در نماز به جاي حمد سوره ديگري خواند  
  ۴۰   شرايط لباس نمازگزار چيست  
  ۴۱   نماز واجب پدر را پسر بزرگ بايد به چه كيفيت بخواند ؟  
  ۴۲   حكم خوردن و آشاميدن در نماز چيست  
  ۴۳   طريقه خواندن نمازهاي قضا را بيان فرماييد  
  ۴۴   آيا نماز خواندن در وقت اداري موجب شبهناك شدن حقوق نمي شود؟  
  ۴۵   اگر زن در بين نماز عادت شود نمازش چه حكمي دارد  
  ۴۶   گريه كردن در نماز چه حكمي دارد  
  ۴۷   مسافري كه نمي داند كه وظيفه اش نماز تمام است يا شكسته اگر شكسته يا تمام خوانده و بعد خلاف آن ظاهر ش  
  ۴۸   نماز معلمان در محل تدريس چه حكمي دارد آيت الله خامنه اي  
  ۴۹   كسي كه نمي داند از اول بلوغ تا به حال چه مقدار از نمازهايش قضا شده وظيفه اش چيست ؟  
  ۵۰   حكم نماز و روزه دانش آموزان در محل تحصيل چيست