عبارت قسمت
تعداد كل:۲۲

رديف عنوان
  ۱   1ـ آيا با وضويي كه براي نماز واجب گرفته مي شود نماز مستحبي خواند يا برعكس ؟  
  ۲   1ـ جوان 20 ساله اي هستم كه در اثناي نماز يا موقع وضو گرفتن به شدت باد معده بر من فشار مي آورد و به حضور قلب و توجه ام در نماز خلل وارد مي شود و به همين خاطر هم در نماز جماعت شركت نمي كنم و نماز شب نمي خوانم در واقع مشكل من اين است كه به محض وضو گرفتن و نماز اين حالت بر من حاكم مي شود لطفا مرا راهنمايي فرماييد.  
  ۳   1-آيا مي شود با وضوي كه براي نماز گرفته ايم نماز مستحبي و قرآن خواند ؟  
  ۴   - براي كسي كه قدرت نگه داشتن وضو ي خويش را ندارد شركت د رنماز جماعت چه حكمي دارد ؟2- آيا بايد براي هر نماز يك وضو بگيريم ؟3- اگر كسي متوجه شود باد از مجراي اصلي خارج نمي شود و از جلو خارج مي شود آيا بايد تجديد وضو نمايد؟  
  ۵   فلسفه وضو چيست و چرا انسان بعد از استحمام و تميز شدن بدن بايد براي نماز وضو بگيرد؟  
  ۶   فلسفه استحباب تجديد وضو براي نماز چيست ؟  
  ۷   طبق فتواي امام خميني((رحمه الله)) آيا وضو گرفتن قبل از وقت نماز براي نماز صحيح است و در صورت صحّت، آيا فرقي بين نزديك بودن وقت نماز يا نزديك نبودن آن وجود دارد؟  
  ۸   آيا اگر در بين نماز وضو باطل شود نماز، باطل است؟  
  ۹   نيّت وضو براي نماز چگونه است؟  
  ۱۰   چرا خروج ريح(باد معده) موجب بطلان وضو و نماز مي شود؟  
  ۱۱   آيا وضو گرفتن و نماز خواندن در ملك ديگران جايز است؟  
  ۱۲   آيا بلند بودن ناخن موجب بطلان وضو و نماز ميشود؟  
  ۱۳   كسي كه نميتواند وضو را با دست راست بگيرد، بلكه با دست چپ وضو ميگيرد، آيا وضو و نماز او باطل است؟  
  ۱۴   اگر بعد از خواندن نماز در يكي از اعضاي وضو مانعي ببيند و بداند كه قبلاز وضو بوده وظيفه چيست  
  ۱۵   اگر بعد از نماز در اعضاي وضو خون ببيند حكم نماز و وضوي آن چيست  
  ۱۶   داشتن ناخن بلند در دست و پا و رنگ در مو براي وضو ونماز چه حكمي دارد  
  ۱۷   نماز خواندن با وضويي كه نيت آن فراموش شده چه حكمي دارد  
  ۱۸   آيا ميتوان با وضوي ظهر و عصر نماز مغرب و عشا را خواند  
  ۱۹   علت تفاوت زنان و مردان در بعضي موارد وضو گرفتن و نماز چيست  
  ۲۰   وضو گرفتن قبل از وقت نماز چه حكمي دارد  
  ۲۱   اگر كسي به علت جهل به حكم وضو با آب غير وضو دستها را مرطوب كرده ومسح كشيده حكم نمازهايي كه خوانده چي  
  ۲۲   چرا بايد براي نماز وضو گرفت