عبارت قسمت
[۱] [۲] تعداد كل:۶۱

رديف عنوان
  ۱   2-اصولاً پشت سر چه نمازهايي ما مي توانيم اقامه نماز جماعت كنيم ؟  
  ۲   1- اگر درنماز جماعت كمتر از 5نفر باشند نماز درست است يانه ؟  
  ۳   اگر وقتي در حرم مطهر وارد مي شويم و قصد قرائت يكي از نمازهاي يو ميه را داشته باشيم و به شخصيگه قصد خواندن همان نماز را دارد و هيچگونه شنا ختي نسبت به وي نداشته باشيم اقتدا ء نمايم حكم نماز مان چه مي شود ؟  
  ۴   1-آ يا مأ موم مي تواند در ركعت سوم امام جماعت كه مثلاً ركعت دوم بحساب مي آيد (نماز مغرب و عشا ء) قرائت بلند بخواند ؟  
  ۵   2- گاهي اوقات درنماز جماعت پيش مي آيد من هنوز 3مرتبه تسبيحات اربعه را نگفته ام امام به ركوع مي رود ، دراين مورد تكليف چيست ؟ آيا بايد حتي تسبيحات اربعه را 3بار بگويم يا هماهنگ با امام به ركوع برويم .  
  ۶   آيا وقتي ما در بين مردم نماز فرادي بخوانيم نماز جماعت بقيه قبول است؟  
  ۷   جوان 20 ساله اي هستم كه در اثناي نماز يا موقع وضو گرفتن به شدت باد معده بر من فشار مي آورد و به حضور قلب و توجه ام در نماز خلل وارد مي شود و به همين خاطر هم در نماز جماعت شركت نمي كنم و نماز شب نمي خوانم در واقع مشكل من اين است كه به محض وضو گرفتن و نماز اين حالت بر من حاكم مي شود لطفا مرا راهنمايي فرماييد.  
  ۸   1ـ اگر نماز جماعت يادمان برود و نماز را به جماعت نخوانيم آيا نمازمان باطل است يا خير؟  
  ۹   -ايستادن درصف جماعت ولي خواندن نماز بصورت فرادي در صورتي كه گوشه اي از صف جماعت بايستم چه حكمي دارد ؟ آنهم در اين دو حالت : 1-نماز خود را فرادي بخوانيم , ولي براي اينكه ديگر متوجه فرادي خواندن ما نشوند با آقا متابعت كنيم و آيا در اين حال نماز ما حكم ريايي چون سعي دراين داريم كه نمازمان با جماعت هماهنگ باشد تا ديگران متوجه نشوند .و نيز يكي از مقاصد ما اين باشد كه ديگران نسبت به عدالت آقا شك پيدا نكنند . 2- نماز خود را فردي بخوانيم بدون متابعت از جماعت , درحالي كه مشخص باشد وديگران متوجه شوند .3-وهمچنين اگر به نيت اينكه ديگران حواسشان پرت نشود يا اينكه به عدم عدالت آقا كسي شك پيدا نكند و همچنين ( بطور كلي)كسي متوجه فرادي خوانده نمازمان نگردد نماز خود را فرادي ولي هماهنگ با جماعت بخوانيم چه حكمي دارد ؟  
  ۱۰   - آيا در نماز جماعت زماني كه اطراف شخص افرادي نمازشان شكسته است و سلام ميدهند طوري كه اتصال نماز قطع مي شود. آيا نماز جماعت اشكال پيدا مي كند يا نه ؟  
  ۱۱   1-چگونه نمازجماعت را شكسته ميشود خواند ؟  
  ۱۲   1-نخستين نماز جماعت در اسلام در كدام مسجد اقامه شد ؟  
  ۱۳   - چنانچه در حين نماز جماعت، امام جماعت يكدفعه يادش بيايد كه وضو ندارد و اعلام نكند، تكليف نمازگزاران چيست ؟  
  ۱۴   ثواب نماز جماعت چيست؟  
  ۱۵   اهميت نماز جماعت در چيست؟  
  ۱۶   ايستادن بچه ها در صف نماز جماعت چه صورتي دارد؟  
  ۱۷   اگر در نماز جماعت بين دو نفر فاصله باشد، نماز صحيح است؟  
  ۱۸   حكم نماز مأمومي كه خود را به سجده امام برساند چيست؟  
  ۱۹   حكم نماز كسي كه به دليل فراموشي در نماز جماعت، حمد نماز مغرب و عشا را با صداي بلند خواند، چيست؟  
  ۲۰   نيّت نماز جماعت چگونه است؟  
  ۲۱   چه كساني مي توانند در صف اوّل نماز جماعت بايستند؟  
  ۲۲   حكم نماز كسي كه از ابتداء به امام اقتدا كرده امّا به ركوع نرسيده چيست؟  
  ۲۳   آيا اگر مأموم صداي امام را نشنود مي تواند پيش از امام جماعت نماز را بر زبان آورد؟  
  ۲۴   از حضرت امام((رحمه الله)) پرسيده اند كه: «آيا در مكاني كه نماز جماعت برپا است خواندن نماز به طور فرادا جايز است؟»، پاسخ امام چيست؟  
  ۲۵   حكم نماز مأموم در صورتي كه قبل از امام سلام دهد، چيست؟  
  ۲۶   اگر امام جماعتي بعد از نماز بداند لباسش نجس بوده نماز او و نماز مأمومان چه حكمي دارد؟  
  ۲۷   اگر نمازگزار در حال تشهّد امام به نماز برسد بايد چگونه اقتدا كند؟  
  ۲۸   اگر ندانيم امام جماعت در حال خواندن چه نمازي است مي توانيم به او اقتدا كنيم؟  
  ۲۹   اگر نمازگزار در ركعت دومّ به امام جماعت اقتدا كند، آيا گفتن ذكر قنوت نيز بر او لازم است؟  
  ۳۰   حكم نماز جماعت اگر ميان صفوف آن ستون حايل شده باشد، چيست؟  
  ۳۱   اگر مأموم در حين نماز به ركوع امام نرسد چگونه نماز را ادامه دهد؟  
  ۳۲   اگر مكبر نماز چهار ركعتي را در سه ركعت اعلام كند و امام هم متوجه شود حكم نماز نماز گزارات چيست؟  
  ۳۳   چنانچه مأموم بعد از نماز جماعت متوجه شود كه اتصال برقرار نبوده نمازش چه حكمي دارد ؟  
  ۳۴   چرا در نماز جماعت حمد و سوره خوانده نميشود  
  ۳۵   وظيفه ماموم وقتي در ركعت دوم است و امام در حال سلام نماز چيست  
  ۳۶   وظايف ماموم در نماز جماعت چيست  
  ۳۷   در كدام يك از اجزاء نماز ميتوان به امام اقتدا كرد  
  ۳۸   اگر در ركوع آخر نماز به مسجد برسيم چگونه ميتوانيم فضيلت نماز جماعترا درك كنيم  
  ۳۹   به تلفظ صحيح كلمات در نمازم اطمينان ندارم آيا ديگران ميتوانند بهمن اقتدا كنند  
  ۴۰   بودن كودكان خردسال در صفوف نماز جماعت چه حكمي دارد نظر آيت اللهخامنهاي  
  ۴۱   آيا وجود يك نفر كه نمازش باطل است بين صفوف نماز جماعت ضرري بهاتصال و صحت نماز ديگران ميزند  
  ۴۲   اقتداي نماز عصر به ظهر يا قضا به اداي امام جماعت چه حكمي دارد  
  ۴۳   اگر در نماز جماعت ندانيم امام در ركعت چندم است چگونه بايد اقتداكنيم  
  ۴۴   ثواب نماز جماعت در صف اول چقدر است  
  ۴۵   اگر نماز جماعت اجباري نيست چرا مسولان پادگانها و مراكز نظامي سربازهارا مجبور به شركت در جماعت مي كنن  
  ۴۶   زماني كه امام جماعت نماز يوميه مي خواند آيا هر نماز واجبي را ميتوانبه او اقتدا كرد  
  ۴۷   اگر ماموم در نماز جماعت از روي اشتباه سر از سجده بردارد در حالي كهامام به سجده است وظيفهاش چيست  
  ۴۸   چنانچه مكاني كه ماموم ايستاده مقداري پايين از مكاني باشد كه امام جماعتايستاده است نماز ماموم چه حكمي  
  ۴۹   هنگامي كه امام جماعت مشغول قرائت نماز است وظيفه ماموم است  
  ۵۰   اگر به ركعت سوم نماز جماعت برسيم ايا قرائت حمد و سوره لازم است