نماز چگونه باعث ارامش دل انسان مي شود


بلي; البته با شرايطي از جمله:

1 ؤ نماز از روي عشق و علاقه خوانده شود;

2 ؤ به اسرار و حكمتهاي نماز توجه گردد;

3 ؤ با خشوع و خضوع و حضور قلب باشد;

4 ؤ به معنا و مفهوم كلمات در نماز، التفات شود;

5 ؤ توجه خود را به آيينه درخشان نمازگزار در آخرت معطوف دارد.


ستاد اقامه نماز

بازگشت