چگونه نماز در عمل انسان را از فحشا و منكر باز مي دارد


نماز يك عمل عبادي است كه با اقامه آن يك صفت روحي در انسان

حاصل ميشود (مثل ملكه عدالت) كه آن صفت انسان را از فحشا و منكر باز

ميدارد. و يك تنفري نسبت به فحشا و منكر در انسان ايجاد ميشود.

اين كه هر روز پنج بار نماز بخوانيم و اين اذكار را تكرار كنيم و از خدا

استعانت بجوييم و اقرار به وحدانيت خداوند كنيم و توجه به روز جزا و

قيامت پيدا كنيم و از خداوند هدايت خودمان را درخواست كنيم خصوصا با

توجه به مقدمات نماز كه لباس بايد پاك و حلال باشد و مكان نمازگزار بايد

غصبي نباشد، آب غسل و وضو بايد حلال باشد; اينها همه اگر رعايت

شود يا حداقل بعضي از آن رعايت شود آيا كمترين اثرش نبايد دوري از

فحشا و منكرات باشد. در روايت وارد شده كه نمازهاي پنج گانه مثل نهر آبي

است كه از كنار خانه انسان بگذرد و انسان روزي پنج بار در آن نهر خود را

شستشو بدهد آيا كسي كه در روز پنج بار در نهر آبي خود را شستشو بدهد با

كسي كه اصلا رنگ آب را نبيند در يك حالت هستند و بايد توجه داشت كه

عليت نماز براي دوري از فحشا و منكرات بنحو اقتضا است.


ستاد اقامه نماز

بازگشت