نماز چه آثاري در زندگي انسان دارد


نماز تاثيرات فراواني در زندگي دارد، اين فوايد ميتواند در

زندگي فردي، اجتماعي، دنيوي، اخروي و... باشد. در يك تقسيم بندي

ميشود فوايد نماز را به دو قسمت عمومي و خصوصي تقسيم كرد.

فوايد عمومي:

1 - معراج موئمن ; يعني، نجات از گردابهاي مادي ومعنوي.

2 - بازدارنده از جرائم; اصولا مقررات اجتماعي و اصول انساني توسط

خانوادههايي كه با نماز و مسجد سر وكار دارند بيشتر مراعات ميشود. و...

فوايد خصوصي :

1 - فلاح ورستگاري ;(به تغيير آيه 1 و 2 سوره موئمنون)

2 - استعانت;(به تعبير آيه 45 سوره بقره) گفتني است كه كمك گرفتن از نماز

ميوهاي است كه دست همه به آن ميرسد ولي دست عدهاي فقط به

ميوههاي پايين آن ميرسد.

براي اطلاع بيشتر ر.ك:

نماز زيباترين الگوي پرستش غلامعلي نعيم آبادي

پرستش آگاهانه رضوان طلب

راز نماز محسن قرائتي

نماز داراي آثار و فلسفههاي متعدد ديگري نيز هست كه به آن اشاره ميكنيم:

1ؤ نماز، تقدير و سپاسگزاري از خداوند است.

2ؤ موجب آرامش انسان است.

3ؤ موجب ياد خدا است.

4ؤ نماز زمينه پرهيز از گناه را در انسان فراهم ميكند.

5ؤ تاكيدي بر نظافت و سلامتي است.

6ؤ موجب انضباط و وقتشناسي است.

7ؤ داراي آثار وحدت بخش اجتماعي است.


ستاد اقامه نماز

بازگشت