چگونه مي توان با نماز به آرامش روحي و رواني رسيد


خداوند در قرآن

ميفرمايد: ((الا بذكر الله تطمئن

القلوب; هان! آگاه باشيد كه با ذكر و

ياد خدا، قلبها آرامش مييابد.)) و

نماز بهترين وسيله براي ذكر و ياد

خدا است.

1 ؤ نماز از روي عشق و علاقه

خوانده شود;

2 ؤ به اسرار و حكمتهاي نماز

توجه گردد;

3 ؤ با خشوع و خضوع و حضور

قلب باشد;

4 ؤ به معنا و مفهوم كلمات در

نماز، التفات شود;

5 ؤ توجه خود را به آيينهئ

درخشان نمازگزار در آخرت

معطوف دارد.

براي مطالعهئ بيشتر ر.ك: آرامش

در پرتو نيايش، نوشتهئ رحيم كارگر


ستاد اقامه نماز

بازگشت