آثار نماز چيست


آثار نماز

عبارتند از:

1 ؤ دوري از فحشا و

منكر و جرائم ((ان

تنهي عن

الصلوا

الفحشا والمنكر)).

2 ؤ تقرب به خدا و

رشد و كمال روحيپيدا كردن ((الصلا

قربان كلي تقي و

معراج

الصلا

الموئمن.))

3 - پاك شدن از كبر

وخودپسندي چنانچه

حضرت زهرا(س)

فرمودهاند: نماز براي

دوري از تكبر واجب

شده است.

4 - وحدت وانسجام

و تشكل مسلمانها در

نمازهاي جماعت

وجمعه، چنانچه ويل

دورانت نوشته است

كه بر هيچ انسان

منصفي پوشيده

نيست كه شركت

مسلمانها در

نمازهاي جماعت

روزانه چه اثر خوبي

در وحدت و شكل

آنها دارد.

5 - كمك گرفتن از

نماز براي كارهاي

دشوار وسختيهاي

زندگي ((استعينوا

))

بالصبر و الصلا

6 - آرامش روحي و

نداشتن اضطراب و

استرس چون نماز ياد

خداست و با ياد خدا

دلها آرام ميگيرد و

آثار فراوان ديگر كه از

اين كليات ذكر شده

حاصل ميشود.

براي آمادگي براي

اول وقت خواندن

نماز، نظم در

برنامههاي روزانه و

تعيين وقت اول نماز

براي نماز، اختصاص

دقايقي قبل از نماز به

تفكر وانديشه در

عظمت وحكمت

نماز، آماده سازي

ظاهر خود براي نماز

از طريق لباس پاكيزه و

بدن پاكيزه، وضوي با

طراوت و توجه،

استفاده از عطر،

مسجد و نماز

جماعت يا مكان

مناسب براي عبادت،

موثر است.


ستاد اقامه نماز

بازگشت