آثار نماز اول وقت چيست


نماز اول وقت در نصوص ديني مورد تاكيد

بسيار قرار گرفته و فضايل فراواني براي آن نقل شده

است. از نظر تاثيرات روحي، رواني و اجتماعي،

ميتوان امور زير را نام برد:

الف) عادت دادن شخص به نظم،

ب ) وجود نشاط و آمادگي و حضور قلب بيشتر جهت انس

و ارتباط با خدا و تقويت كمالات نفساني،

ج ) زمينهسازي جهت برگزاري جماعتهاي بزرگ و انس

و الفت و اتحاد بيشتر مسلمانان.

توضيح آن كه: وقتي جامعه اسلامي مقيد به

خواندن نماز در اول وقت باشند، در هر منطقه

غالب مردم همزمان به نماز ميايستند. اين مساله

آمادگي آنان را براي جماعت و ايجاد صفوف

گسترده و پرجمعيت بيشتر ميكند. در حالي كه نماز

در غير اول وقت، در بين زمانهاي مختلف پراكنده

ميشود و از اجتماع و شكوه عبادي و انس و الفت

مومنان در مراكز ديني ميكاهد.


ستاد اقامه نماز

بازگشت