آثار و ثواب نماز جماعت را بيان فرماييد


ثواب نماز جماعت را در آثار آن ميتوان

ملاحظه نمود; يكي از آثار نماز جماعت اثر معنوي

آن است. براي هر قدمي كه انسان به سوي نماز

جماعت بر ميدارد، ثواب و حسنه در نظر گرفته

شده و اگر تعداد نمازگزاران از ده نفر تجاوز كند كسي

جز خداوند حساب ثواب آن را نميداند و در

حديثي وارد شده ((هر كسي نماز جماعت را دوست

بدارد، خداوند و فرشتگان او را دوست ميدارند.))

يكي ديگر از آثار نماز جماعت، اثر اجتماعي آن

است كه دلها به هم نزديك ميشود و برادري و

اخوت بين مسلمانان پديد ميآيد و انسان ميتواند

رفيق و دوست صالحي از اين طريق پيدا كند تا

وسيله رستگاري او در پيشگاه خداوند باشد.


ستاد اقامه نماز

بازگشت