آثار نماز در زندگي روز مره چيست


آثار نماز در زندگي روزمره ناشي از

توجهياست كه نمازگزار به مبدا اعلي پيدا ميكند و

غذا و فيض كه روح و روان او از ارتباط با خدا

ميگيرد. وقتي قلب انسان رام شد زندگي بدون

اضطراب و بدون دلواپسي با اميد وبا نشاط و سرور

ميشود; مشكلاتي كه خواه و ناخواه در دنياي

مادي و محدود هست قابل تحمل شده آدمي را از

پاي در نميآورد.

به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

نمازگزار با آرامش و نشاط و صفايي كه از

چشمه گواراي نماز نصيبش ميشود در معاشرت با

خانواده و ساير افراد جامعه در معامله و تجارت و

محل كار در محيط دانش و علم و خلاصه در همه

صحنههاي زندگي با چهرهايي باز و اخلاقي نيكو و

دلي مهربان و نوراني برخورد ميكند و اين موجب

الفت و انس مردم با او و اقبال دنيا به او و رونق

زندگي مادي او و لذت بردن و بهرهگيري حلال او از

دنيا خواهد شد.


ستاد اقامه نماز

بازگشت