چرا نماز بر روح و روان بعضي انسانها تاثيري ندارد


تاثيرات نماز بر افراد يكسان نيست هر اندازه

فرد بتواند قابليت بيشتري در خود ايجاد كند نماز

تاثير فزونتري بر او ميگذارد. مثلا كسي كه غذاي

حلال ميخورد و به نماز اهميت ميدهد بهره

بيشتري از نماز ميگيرد. هر كس كه نماز ميخواند

بالاخره در دراز مدت بر او تاثير خواهد گذاشت اگر

چه اندك باشد. بايد ديد اگر شخصي كه تصور

ميشود نماز بر او تاثير ندارد اصلا نماز نخواند به

چه موجودي تبديل خواهد شد.


ستاد اقامه نماز

بازگشت