نماز چه تاثيري بر روح و روان انسان دارد


نماز تاثيرات فراواني در زندگي دارد، اين فوايد

ميتواند در زندگي فردي، اجتماعي، دنيوي،

اخروي و... باشد. در يك تقسيم بندي ميشود

فوايد نماز را به دو قسمت عمومي و خصوصي

تقسيم كرد.

فوايد عمومي:

1 - معراج مومن ; يعني، نجات از گردابهاي مادأي

ومعنوي.

2 - بازدارنده از جرائم; اصولا مقررات اجتماعي و

اصول انساني توسط خانوادههايي كه با نماز و

مسجد سر وكار دارند بيشتر مراعات ميشود. و...

فوايد خصوصي :

1 - فلاح ورستگاري ;(به تغيير آيه 1 و 2 سوره

مومنون)

2 - استعانت;(به تعبير آيه 45 سوره بقره) گفتني

است كه كمك گرفتن از نماز ميوهاي است كه دست

همه به آن ميرسد ولي دست عدهاي فقط به

ميوههاي پايين آن ميرسد.

براي اطلاع بيشتر ر.ك:

نماز زيباترين الگوي پرستشغلامعلي نعيم آبادي

پرستش آگاهانه رضوان طلب

راز نماز محسن قرائتي


ستاد اقامه نماز

بازگشت