نمازهاي نافله چه اثري دارد


اثر كلي نوافل قرب به خدا و توجه و تذكر

بيشتر و طبعا پاكي و دوري از گناه وغفلت است.

حديث قدسي معروفي به نام ((قرب النوافل)) آمده

كه خداوند در آن فرموده: ((بنده با نوافل به من

نزديك ميشود تا جاييكه من چشم او ميشوم كه با

او ميبيند وگوش او ميشوم كه با او ميشنود

ودست او ميشوم كه با او كار انجام ميدهد; يعني،

چشم و گوش و دست الهي پيدا ميكند)).

و در خصوص نماز شب آيات و روايات آثار

زيادي را ذكر كردهاند مثلاش: ((مقام محمود و پسنديده

در دنيا و آخرت اثر نماز شب شمرده شده، همچنين

نوافل موجب جبران نقص در فرايض ميگردد)).


ستاد اقامه نماز

بازگشت