دلايل بهره مندي انسان از نماز را بيان فرماييد؟


خداوند بي نياز و غني است و نيازي به عبادت و نماز ما ندارد اما خداوند رحيم و حكيم نماز را براي بهره منديانسانها قرار داده است؛ زيرا:
1. ما انسانها فقير و محتاج هستيم و بايد با ارتباط با خداي بي نياز و مبدأ قدرت وكمال نياز خود را برطرف كنيم؛ چنانچهلامپها با ارتباط با منبع انرژي، نور ميگيرند و نورافشاني ميكنند.
2 ـ غفلت و فراموشي ياد خدا، موجب انحراف ما در مسير زندگي دنيا و ارتكاب زشتيها ميشود و «نماز» مانع اين غفلت وآن زشتيها است. «اِنَّ الصلاةَ تنهي عن الفحشاء و المنكر».
به همين دليل حضرت علي (ع) فرمودهاند: «ذكر الله رأس مال كل مؤمن وربحه السلامة من الشيطان؛ ياد خدا سرمايه هرمؤمني است و سود آن سلامت از شيطان است.» (غرر الحكم ح3621).
پس نماز يك وسيله دفاعي و يك مبارزه عملي با دشمن نفس وشيطاني است.
3. و بالاخره روح و روان آدمي كه فطرتي الهي دارد با نماز و ياد خدا آرام، ميگيرد و در پرتو اين اطمينان و آرامش، زندگي بانشاط و سرور و آرامش خواهد داشت. «الا بذكر الله تطمئن القلوب» (سورة رعد، آية 28).
آنگاه كسي كه نماز نخواند، در دنيا و آخرت خسارت «غفلت» و «بيتوجهي» خود را خواهد ديد. در دنيا قلب پر اضطراب وناآرام، و خداي ناكرده ارتكاب زشتيها، ودر آخرت جزاي اين اعمال و آن نسيان ياد خدا.

ستاد اقامه نماز

بازگشت