علت اين كه خواندن نماز در وقت موجب سبكي و نشاط و شادي است چست؟


الامور مرهونة باوقاتها ـ كارها در گرو زمان و فرصت خاص خويشند.
هر كاري زماني ويژه دارد كه در صورت تحقق يافتن در آن زمان داراي تأثيربيشتر و مناسبتر خواهد بود. براي مثال ـ غذا خوردن زمان خاصي ميطلبد ـاگردر شرايط و فرصت مناسب خودش باشد، بسيار گوارا و انرژي بخشاست؛ ولي اگر در زمان و شرايط خاص خود نباشد نه طعم چسبندهاي دارد ونه مواد آن به طور كامل جذب ميشود و نه نشاطآور است.
غذاي روح نيز چنين است، اوقات نماز فرصت هايي هستند كه نوعاًمناسبترين شرايط براي نماز است از همين رو نماز خواندن در آن اوقات نشاطآور، انرژي بخش و داراي تأثيرات ويژه است.
مثلاً در مورد نماز ظهر در روايات آمده است «به هنگام ظهر درهاي آسمانگشوده ميشود (وسائل الشيعه ج 7 ص 66)».
شخصي از پيامبر (ص) درباره فلسفه نمازهاي پنجگانه سؤال كرد،حضرت فرمود:
خورشيد به هنگام زوال (ظهر) در مداري داخل ميشود كه با ورود به آنهر چيزي كه بر عرش است خدا را تسبيح ميگويد... و اين ساعتي است كهخداوند بر من و امت من درود ميفرستد...(من لا يحضر ج 1 ص 212). در موردنمازهاي ديگر به همين صورت است.

ستاد اقامه نماز

بازگشت