توجه به فلسفه نماز چه اثري براي ما به دنبال دارد؟


الف) مراد شما از جنبه تبليغاتي مشخص نيست. نماز يك عبادت است و بايد تنها براي خداوند خوانده شود، اگردر نيت غير خدا مد نظر باشد و يا در قسمتي از نماز ريا انجام شد نماز باطل است.
ب) نماز داراي اثرات سياسي ـ اقتصادي فراواني ميباشد؛ كساني كه نماز ميخوانند و رو به يك قبله ميايستند ميتوانند باهم متحد باشند ودر مسايل سياسي موضع واحدي داشته باشند ؛ نماز جماعت و نماز جمعه و اجتماع حجاج در مكهجايگاه سياست و توجه به مسايل زندگي مردم است.
و اگر نماز را از جهت مسايلي كه بايد بعنوان مقدمات نماز وواجبات ومحرمات خود نماز مورد توجه قرار بدهيم مشاهدهميكنيم كه اگر در يك جامعه همه افراد آن نماز را حقيقتاً اقامه كنند چه اثرات سياسي ـ اقتصادي عظيمي بر آن مترتب استو خيلي از مشكلات اقتصادي، سياسي، امنيتي و قضائي كاسته ميشد. به عنوان مثال: لباس نماز گزار بايد پاك و مباح باشداگر يك نخ از آن، مال غير باشد و صاحب آن راضي نباشد نماز باطل است يا آبي كه براي غسل يا وضو مورد استفاده قرارميگيرد علاوه بر پاكي بايد مباح هم باشد؛ يعني يك فرد نماز گزار بايد حقوق ديگران را رعايت كند وحق الناس به گردن اونباشد. نيز شكستن نماز حرام است؛ ولي اگر طلبكار بيايد و طلب خود را مطالبه كند و ممكن نباشد در نماز طلب او را داد،در اين جا بايد نماز را بشكند و طلب او را بدهد و نماز را دوباره بخواند. مكاني كه در آن نماز خوانده ميشود بايد مباحباشد، پس كسي كه نماز ميخواند در خانه غصبي نبايد زندگي كند و به مال ديگران دست دراز نميكند و حق الناس را درتمام جهات رعايت ميكند؛ اينها يكي از دهها اثري است كه نماز دارد؛ البته اگر نماز، نماز باشد.

ستاد اقامه نماز

بازگشت