چرا انسان هر چه بزرگتر ميشود گرايشش به نماز كمتر مي شود


چون انسان در سنين پايين تعلقات فكري،

مادي، درسي، اداري، خانواده، اجتماعي و... ندارد

ويا حداقل كمتر دارد لذا اگر به كاري هم مشغول

بشود تمام همتش بر اين است كه آنرا به خوبي انجام

دهد و به سر منزل مقصود برساند. و علاوه بر آن

چون هنوز به حد تكليف شرعي نرسيده شيطان

خيلي سر به سر او نميگذارد.

اما وقتي كه بزرگتر شد و داراي تكليف و مسووليت

شد هم شيطان او را راحت نميگذارد چرا كه قسم

خورده است آني انسان را از وسوسهها راحت

نگذارد و علاوه بر آن چنانكه اشاره شد

مسئوليتهاي اجتماعي و گرفتاريهاي كاري و

شغلي و مشكلات زندگي گاهي فكر انسان را به خود

مشغول مينمايد، اين است كه در نمازها آن حضور

قلب لازم را يا ندارد و يا اگر هم هست كمرنگ و بي

رمق است كه بايد تلاش نمود تا از اين مهلكه

خطرناك خود را نجات داد.


ستاد اقامه نماز

بازگشت