صلوات خدا بر صلوات فرستنده


احمد حنبل، در مسند خود، از عبدالرحمن بن عوف روايت كرده است: روزي رسول خدا - صلي الله عليه و آله و سلم - از مدينه بيرون رفت، وارد نخلستان شد، به سجده رفت. سجده ي آن جناب، آن قدر طول كشيد كه من ترسيدم مبادا آن حضرت، وفات كرده باشد. آمدم به آن حضرت نگريستم. سر مبارك را از سجده برداشت، و فرمود «تو را چه مي شود؟»
من صورت حال را به عرض رسانيدم. فرمود: «جبرئيل بر من نازل شد، و گفت مي خواهي تو را بشارت دهم؟ به درستي كه حق تعالي فرمود: هر كه بر تو صلوات فرستد، من بر او صلوات مي فرستم. و هر كه بر تو سلام گويد، من بر او سلام مي گويم.» (1)

پاورقي

1- آثار و بركات صلوات، 30.

بازگشت