آيا واقعا عبادت كرده ايم؟


گاهي انسان در «جهل مركب» است و مي پندارد كه به عبادت خدا مشغول است در حالي كه به بيراهه مي رود و كارهاي خود را بيش از حد بها مي دهد. گاهي كارهاي ناپسند، در نظر انسان «كار نيك» جلوه مي كند و ابليس نيز در اين زمينه، فعال است.

قرآن در آياتي چند به اين «تزيين عمل سوء» اشاره دارد. از جمله در اين آيه ها: «أفمن زين له سوء عمله فرءاه حسنا» [1] و «الذين ضل سعيهم في الحيوة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» [2] و «زين لهم سوء أعملهم» [3] .[ صفحه 33]
پاورقي

[1] فاطر، آيه ي 8.

[2] كهف، آيه ي 104.

[3] توبه، آيه ي 37.


بازگشت