عجب


شيطان انسان را در حين عبادت، به خودپسندي و مهم دانستن عبادت ها مي كشد، و اگر كار، با نام و براي خدا هم شروع شده باشد، در نيمه راه، شيطان آن را تباه مي سازد و انسان را به غرور، دچار مي سازد.[ صفحه 31]
بازگشت