ريا


كسي كه نه براي خدا، بلكه براي جلب نظر مردم يا رسيدن به موقعيت و شهرت، عبادت مي كند، او گرفتار دام شيطان است و عباداتش به هدر مي رود. اين اخلال در عبادت، توسط شيطان حتي گاهي پيش از عمل هم، در نيت پديد مي آيد و از «قصد قربت» بازمي دارد.


بازگشت