نقش عبادت


عبادت، قرار دادن همه ي ابعاد زندگي در مسير خواست و رضاي الهي است. اينگونه رنگ خدايي زدن به كارها، تأثيرهاي مهمي در زندگي انسان دارد كه به گوشه اي از آنها اشاره مي شود:


بازگشت