اصلاح بين دو مسلمان


از اين كار به «اصلاح ذات البين» تعبير مي شود. جواز اين نوع دروغ تنها به خاطر حفظ برادري و وحدت مسلمانان است؛ مخصوصاً جايي كه اختلاف ميان ارحام و خويشان باشد؛ يعني مي توان به عنوان ميانجي گري، نزد يكي از آنان رفت و گفت «فلاني درباره ي تو چنين نظري ندارد و از تو تعريف مي كرد.» سپس نزد طرف ديگر رفته و او را نيز با دروغ، نسبت به طرف مقابل خوشبين ساخت. البته بايد ميزان و اعتدال را رعايت كرد و از افراط دوري جست.


بازگشت