بررسي چهار مورد از دروغ مجاز


دروغ نيز مانند برخي از گناهان، در مواردي استثنا شده است:


بازگشت