گناهان چشم


براي آن كه گناهان چشم را بهتر بشناسيم تا مبادا مرتكب آنها شويم، برخي[ صفحه 54]از آنها را برمي شماريم:

1. نگاه به زن نامحرم. 2. نگاه شهوت آلود به جوان زيبا. 3. نگاه به خانه مردم. 4. نگاه به نوشته اي كه صاحبش راضي به ديدنش نيست. 5. نگاه غضبناك به پدر و مادر. 6. نگاه غضبناك به ارحام. 7. نگاه غضبناك به علما. 8. نگاه غضبناك به مؤمن بدون دليل. 9. نگاه تمسخرآميز. 10. نگاه به خاطر عيب جويي و طعنه. 11. نگاه از روي اهانت. 12. نگاه از روي تكبر. 13. نگاه اشاره به عيب. 14. نگاه به مستور مؤمن (آنچه مخفي داشته شده)، كه ظالم آن را بگيرد يا ببرد. 15. نگاه به عورت ديگران. 16. نگاهي كه باعث قتل يا غصب اموال شود و... [1] .


پاورقي

[1] نقل با تصرف: رساله ي لقاء الله، ص 89 و 90.


بازگشت