ارتكاب گناه


از مهم ترين عوامل عدم تمركز در نماز، گناه است. غفلت باعث گناه مي شود و گناه موجب محروميت از حقيقت نماز مي شود. انساني كه گناه مي كند - ولو در چند لحظه - ايمان ندارد. ايمان چنين شخصي عاريه اي است. صبح با ايمان است و شب بي ايمان. از جمله راه هاي مقابله با گناه را نماز دانسته اند:

ان الصلوة تنهي عن الفحشاء و المنكر؛ [1] نماز از كار زشت و ناپسند باز مي دارد.

چه خواهد شد وقتي نماز به خاطر گناه زياد، ناكارآمد شود؟ از امام صادق عليه السلام روايت شده «عمل بد در صاحب خود، سريع تر از كارد در گوشت عمل مي كند» [2] و در حديث قدسي آمده است: «بنده اي كه هواي نفس و شهوتش را بر طاعت من ترجيح دهد، كم ترين عقوبتش اين است كه او را از لذت مناجات محروم مي كنم». [3] .

حضرت آية الله جوادي آملي (دامت بركاته) مي فرمود: جهان، جهان تأثير



[ صفحه 46]



و تأثر است. همان طور كه ان الصلوة تنهي عن الفحشاء و المنكر، ان الفحشاء هم تنهي عن الصلاة. كسي كه اهل فحشا و منكر است، توفيق خواندن نماز ندارد. اينها يك تضاد متقابل دارند. ممكن نيست كه نماز جلوي فحشا را بگيرد، ولي فحشا اثر منفي در مورد نماز نگذارد... اگر نمازي جلوي معصيت را مي گيرد، معصيت هم توفيق نماز گزاردن را سلب مي كند يا نمي گذارد انسان نماز بخواند يا اگر هم نماز خواند، فقط براي اداي تكليف است. كسي كه از نماز لذت نبرد، اهل نماز نيست.» [4] .

براي امام روح الله قدس سره عكسي از خودش فرستاد و نوشت: آقا جان يك نصيحتي براي دنيا و آخرت به من كنيد تا برايم كافي باشد.

امام قدس سره براي آخرت و دنيايش اين طور نوشت: «انا لله و انا اليه راجعون. ما مال خداييم؛ آدم مال كسي را صرف ديگري نمي كند». [5] .


پاورقي

[1] عنكبوت / 45.

[2] «ان العمل السيي ء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم»؛ الكافي، ج 2، ص 272.

[3] «أدني ما أصنع بالعبد اذا آثر شهوته علي طاعتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي»؛ الاخلاق (فارسي)، ص 354.

[4] نماز و نمازگزاران، ص 10 و 11؛ به نقل از بوي باران، ص 56.

[5] بندگي، ص 208؛ به نقل از: نرم افزار هدايت در حكايت.


بازگشت