محيط نامناسب


يكي از علل حواس پرتي در نماز، توجه به امور خارجي و محيط اطراف است. تلويزيون و راديو كه روشن است، مجله اي كه رو به روي انسان است و يا طبيعتي كه از پشت پنجره نمايان است و...


بازگشت