درمان


همان طور كه آشنا شدن و دل بستن به دنيا، يك لحظه و يك شبه ايجاد نشده، ترك آن زمان بر و البته به ميزان تلاش و همت افراد وابسته است. اين كه ديدگاه خود را نسبت به دنيا تغيير دهند و هدف را گم نكنند. ديگر آن كه آن چه را مي آموزند آرام آرام به مرحله ي عمل درآورند تا بتوانند «اعتقادات صحيح» را به «باور» و «يقين» برسانند.

حرف ها و حركات مرشد چلويي رحمه الله همه درس بود. جلوي مغازه ي سنگ تراشي كه رسيده بود، به سنگ قبري اشاره كرد و گفت: «به اين سنگ قبر كه نام صاحبش خالي گذاشته شده، نگاه كن. صاحبش الان[ صفحه 40]در بازار مشغول داد و ستد است و دارد حرص مي خورد و مي گويد: سي سنار كمتر نمي دهم.» [1] .[ صفحه 41]
پاورقي

[1] بهترين كاسب قرن، ص 208 و 209.


بازگشت