تأثير دعاي وضو


هنگام وضو مستحب است، دعاهاي وضو را بخوانيد.

اميرالمؤمنين علي عليه السلام به محمد بن حنفيه فرمود: «اي محمد! هر كس وضو بسازد، همانند وضويي كه من ساختم، و بگويد (دعا كند) آنچه كه من گفتم، خداوند تبارك و تعالي از هر قطره آب وضوي او، ملكي را براي او مي آفريند كه مشغول تقديس و تسبيح و تكبير براي خدا هستند و خداوند ثواب اين اذكار را تا روز قيامت براي او ثبت و ضبط خواهد نمود.» [1] .


پاورقي

[1] من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 42.


بازگشت