وضو، كفاره ي گناهان


از آثار وضو اين است كه جبران كننده و محو كننده گناهان مي باشد.[ صفحه 69]در حديثي امام باقر عليه السلام مي فرمايد: «سه چيز است كه جبران كننده و محوكننده گناه است:

1. كامل گرفتن وضو در هواي بسيار سرد.

2. راه رفتن در شب و روز به سوي جماعت هاي اسلامي (نماز جماعت و جمعه).

3. مراقبت بر انجام صحيح نمازها.» [1] .


پاورقي

[1] معاني الاخبار، ص 314.


بازگشت