حاجت خواستن


امام صادق عليه السلام مي فرمايد:

«من طلب حاجة و هو علي غير فلم تقض فلا يلو من الا نفسه؛

هر كس از خدا حاجت بخواهد در حالي كه وضو ندارد، اگر حاجتش برآورده نشد نبايد غير خودش را ملامت كند.» [1] .


پاورقي

[1] ثواب وضو، ص 59.


بازگشت