شرط اجابت دعا


در حديث قدسي چنين آمده است كه:

«هر كس وضويش باطل شود و وضو نگيرد به من جفا كرده است و هر كس وضو بگيرد و دو ركعت نماز نخواند باز هم به من جفا كرده است و هر كس وضو بگيرد و نماز بخواند و از من تقاضايي بكند و من به او جواب[ صفحه 68]ندهم چه خواسته ي او در ارتباط امر دين باشد يا دنيا، من به او جفا كرده ام و من خداي جفاكار نيستم.» [1] .


پاورقي

[1] ثواب وضو، ص 45.


بازگشت