ريزش گناهان


رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم فرمود:

«اي علي! به خدايي كه مرا بشارت دهنده و ترساننده مبعوث كرده، هر كدام تان كه براي وضو گرفتن حركت مي كند، گناهان از اعضا و جوارحش فرو مي ريزد و آنگاه كه با صورت و قلبش رو به خدا (به نماز) مي ايستد، از نمازش خارج نمي شود مگر اين كه همه ي گناهانش بخشيده شده، مثل روزي كه از مادر متولد شده است.» [1] .


پاورقي

[1] ثواب وضو، ص 33.


بازگشت