رحمت خدا


امام صادق عليه السلام مي فرمايد:

«هر وقت قصد طهارت و وضو كردي پس روي به آب آور؛ چون روي[ صفحه 67]آوردنت به رحمت خدا؛ زيرا خداوند آب را كليد تقرب به خويش قرار داده، همچنان كه رحمت خدا گناهان بندگان را پاك مي كند، نجاسات و كثافات ظاهري را هم آب از بين مي برد و نه غير آن، و قلبت را با تقوا و يقين پاك گردان در وقتي كه جوارحت را با آب شستشو مي دهي.» [1] .


پاورقي

[1] ثواب وضو، ص 31.


بازگشت