پاك كننده اعضاء از گناه


رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم فرمود: «زماني كه بنده اي وضو مي گيرد، چون وضو صورتش را بشويد گناهان صورتش پاك مي شود و آن گاه كه دست هايش را شست و شو دهد گناهاني كه با دست انجام داده بخشيده مي شود و آن گاه كه مسح سر مي كند گناهاني كه با سر مرتكب شده از بين مي رود و چون پاهايش را مسح مي كشد گناهان پاهايش پاك مي گردد.» [1] .


پاورقي

[1] ثواب وضو، ص 26.


بازگشت