داروي بيماريهاي روحي


انسان در طول زندگي دچار بيماريهاي روحي مي شود، و درمان آن تنها از راه نماز و ياد خدا صورت مي گيرد، همانطور كه براي بيماريهاي جسمي دارو تهيه مي كنند بايد براي بيماريهاي روحي هم دارو تهيه كرد.

امام علي عليه السلام در حديثي چنين مي فرمايد: «ذكر الله دواء اعلال النفوس؛ ياد خدا دارويي براي بيماريهاي روح است.» [1] .[ صفحه 23]
پاورقي

[1] همان مدرك.


بازگشت