زنده شدن دل


يكي ديگر از آثار ذكر، زنده شدن دل و روشني عقل است.

امام علي عليه السلام مي فرمايند: «من ذكر الله - سبحانه - احيي الله قلبه و نور عقله و[ صفحه 22]لبه؛ هر كس خداوند سبحان را ياد كند، خداوند دل او را زنده كرده و عقل و خردش را روشن گرداند.» [1] .


پاورقي

[1] منتخب الغرر، ص 19.


بازگشت