قيام(ايستادن)


قيام همان حالت ايستادگي در نماز است كه فرد بايد برخي از قسمتهاي نماز را در آن حال انجام دهد مانند تكبيرة الاحرام، قرائت سوره ها و ...
قيام دو قسم است ركني و غير ركني.
قيام موقع تكبيره الاحرام و قيام قبل از ركوع (متصل به ركوع) ركن است ولي قيام در موقع قرائت حمد و سوره و قيام بعد از ركوع ركن نيست.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص558.

بازگشت