تَكبيرةُ الاِحرام


«نماز» با گفتن «اللَّهُ اَكْبَرُ» آغاز مي شود، گفتن «اللَّه اَكْبَرُ» در آغاز نماز به معناي جدايي از غير خدا و پيوستن به اوست.

بازگشت