نيت


مسلمان بايد نماز را به نيت قربت يعني براي انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد و لازم نيست نيت را از قلب خود بگذراند يا مثلا به زبان بگويد، فقط بايد متوجه باشد كه چه نمازي را مي خواند.

بازگشت