شرايط نماز طواف


1- نماز طواف، احكام نمازهاي يوميه را دارد، لذا نمازگزار بايد شرايط آن را مثل صحت قرائت، استقرار در هنگام ذكر، پاك بودن بدن و لباس، تقدم مرد بر زن و... را مراعات كند.
2- بر تمام افراد بالغ و عاقل واجب است كه نمازها را به طور صحيح ياد گيرند تا تكليف الهي را درست انجام دهند؛ بخصوص كسي كه قصد عمره يا حج دارد؛ بايد نماز خود را تصحيح كند، تا تمامي نمازها از جمله نماز طواف، را به طور صحيح قرائت كند.
3- بنابراحتياط واجب بايد بلافاصله پس ازطواف، نماز طواف را بجا آورد به طوري كه نگويند بين آنها فاصله افتاده است.
4- نماز طواف مستحب را مي توان در هر جاي مسجدالحرام بجا آورد.

اعمال عمرده مفرده، آيت الله مظاهري،ص 101.

بازگشت