كيفيت نماز طواف


نماز طواف مانند نماز صبح دو ركعت است. نمازگزار مي تواند در اين نماز هر سوره اي كه خواست بخواند و بلند خواندن يا آهسته خواندن در آن شرط نيست.

اعمال عمرده مفرده، آيت الله مظاهري،ص 101.

بازگشت