نماز طواف


پس از پايان طواف، بايد بلافاصله دو ركعت نماز به نيت نماز طواف، پشت مقام ابراهيم به جا آورد؛ طوري كه مقام، بين نمازگزار و كعبه قرار گيرد .

اعمال عمرده مفرده، آيت الله مظاهري،ص 101.

بازگشت