نماز ميت


نمازي است كه براي ميت خوانده مي شود. اين نماز يكي از اعمال ديني است و همانند ديگر اديان يك نوع تشريفات براي ميت.
به اين ترتيب كه پس از غسل دادن، حنوط و كفن كردن ميت، بايد بر پيكر او نماز خواند. گرچه نام «نماز ميت» بر آن گفته شده، ولي در واقع دعايي بيش نيست، زيرا ركوع، سجود، تشهد و سلام ندارد و طهارت و پاكي هم شرط نيست.
در اسلام خواندن نماز بر ميت مسلمان، اگر چه بچه باشد،«واجب كفايي»است؛ يعني بر همه مسلمين واجب است؛ ولي اگر فرد يا افرادي بخوانند، از ديگران ساقط مي شود. اين مراسم، بهتر است كه به صورت جماعت برگزار شود.
نماز ميت پنج تكبير دارد و بايد آنرا ايستاده و با قصد قربت خواند؛ البته در موقع نيت، بايد نام ميت را نيز معين كرد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص352.

بازگشت