کيفيت نماز آيات


نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد؛ اين نماز به دو صورت اقامه مي شود:
1- به اين صورت كه نمازگزار بعد از نيت و تكبير يك حمد و يك سوره بخواند و به ركوع رود و پس از ركوع، دوباره يك حمد و سوره بخواند تا پنج مرتبه و پس از بلند شدن از ركوع پنچم دو سجده نمايد و برخيزد و ركعت دوم را نيز همين گونه اقامه كند و پس از ركوع آخر، قنوت خوانده، تشهد و سلام دهد.
2- سوره حمد كامل تلاوت شود و سوره توحيد به پنج بخش تقسيم شده و بعد از هر بخش يك ركوع انجام شود. ركعت دوم را نيز همانند ركعت اول بجا آورد و پس از ركوع آخر، قنوت خوانده و با تشهد و سلام نماز را خاتمه دهد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص848.

بازگشت