نماز آيات


نماز آيات به واسطه چهارچيز بر مسلمان واجب مي شود:
1- گرفتن ماه، اگرچه مقدار كمي از آن گرفته باشد و كسي نيز نترسد.
2- گرفتن خورشيد
3- زلزله
4- رعد و برق، بادهاي سياه و سرخ و مانند اينها در صورتي كه بيشتر مردم بترسند.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص841.

بازگشت